Lucembursko - praktické rady

Velvyslanectví České republiky v Lucemburském velkovévodství

Takto vypadá velvyslanectví, budova je ve vlastnictví ČR. Jde o bývalou vilu někdejšího lucemburského premiéra Pierra Wernera, jehož rodina nemovitost nabídla ke koupi ČR jakožto novému členskému státu EU pro potřebu nového rezidentního zastupitelského úřadu. V Lucemburském velkovévodství je vila velmi známá a státní ústav pro památkovou péči ji považuje za součást lucemburského národního kulturního dědictví. Nalézá se v kulturním centru v sousedství lucemburského Velkého divadla poblíž velvyslanectví Španělska a USA.

Mimo pracovní dobu je v pohotovnosti pro případy nouze diplomatická služba velvyslanectví na mobilním telefonu 00352-621.301.731

Velvyslanectví České republiky v Lucemburském velkovévodství   Velvyslanectví České republiky v Lucemburském velkovévodství
Ambassade de la République tchèque au Grand-Duché de Luxembourg
2, rond-point R. Schuman
L-2525 Luxembourg
telefon: 00352-26.47.78
fax: 00352-26.47.78.20
e-mail: luxembourg@embassy.mzv.cz
internet: http://www.mzv.cz/luxembourg

Velvyslankyně Kateřina Lukešová

Paní Kateřina Lukešová, narozena 11. července 1957 v Praze, je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta, obor románská filologie.


Velvyslankyně Kateřina Lukešová

Obecné informace, legislativa, doporučení

Zdrojem těchto informací je web Ministerstva zahraničí České republiky.

Občan ČR může od l.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu). Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Při řízení motorového vozidla je v Lucembursku uznáván český řidičský průkaz.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Každý cizinec, který není ubytován ve veřejném ubytovacím zařízení, musí do osmi pracovních dnů po příjezdu splnit přihlašovací povinnost. Přihlášení se provádí na místních tzv. komunálních úřadech (administration communale).

Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz. Dovoz a vývoz valut není omezen. Zakázaný nebo omezený je dovoz:

 • některých druhů živých zvířat, rovněž i jejich částí (ulity, krokodýlí zuby, želví krunýře atd.), či výrobky z nich (slonovinové sošky)
 • některé druhy rostlin
 • různé výrobky z masa a některé uzeniny
 • střelné a bodné zbraně
 • předměty kulturní či náboženské hodnoty, starožitnosti
Na podrobnosti je možno se dotázat Ředitelství cel (Direction des Douanes et Accises, Division Douane Valeur, B.P. 1605, L-1016 Luxembourg, fax:00352/484947).

V Lucembursku předčíslí nejsou, mezinárodní volací znak je 00352.

 • Informace: 11816 (místní telef. čísla), 11817 (mezinárodní informace)
 • Policie: 113
 • Rychlá lékařská pomoc, lékárny ve službě: 112
 • Hasiči: 112
 • Letiště Findel: 42828221 Informace přílety-odlety: 47985050 a 47985051
 • Air Terminal, nádraží: 42828220
 • Lucemburská turistická kancelář (place d´Armes): 222809
 • vládní zelená linka (spojení na různá ministerstva a instituce): 80028002

Lucembursko patří z turistického hlediska k bezpečným zemím. Lze jen dodat, že zde platí stejná pravidla dodržování ostražitosti v místech velké koncentrace osob - na nádražích, letišti apod, kde ´může dojít např. ke kapesním krádežím.
Při cestách se doporučuje sjednání mezinárodního zdravotního pojištění.Kontakty na překladatele

Pokud potřebujete pomoci s předklady, můžete využít tyto kontakty na překladatele.

'; ?>